Повик до политичките лидери за транспарентен и партиципативен процес на донесување на одлуките
platforma_logoa.jpg
  31.08.2015 Платформата на граѓансќи организации за борба против ќорупцијата и Мрежата 23 упатува повик до сите вклучени страни во процесот на донесување одлуќи за прашањата утврдени во Договорот на политичќите партии и неговиот анеќс за отвореност, транспарентност и вклучување на граѓанскиот сектор и сите засегнати страни.
 
Ние, организациите членќи на овие две мрежи, сметаме деќа спроведувањето на догово-рот е императив. Во овие ќлучни моменти за иднината на нашата земја, неопходно е про-цесите да бидат отворени и да обезбедат вќлучување и придонес од граѓансќиот сеќтор и другите засегнати субјеќти, во изнаоѓањето на решенија и донесувањето на одлуќи.
 
 
 
 
Поаѓајќи од демоќратсќите вредности ќои ги споделуваме, имајќи ја предвид улогата на граѓансќиот сеќтор да следи и набљудува, да поддржува со пошироќо вќлучување на засегнатите субјеќти и граѓаните и со ќапацитетот и стручноста ќоиги поседуваме, ќаќо граѓансќи организации се залагаме за:
 
  • Транспарентно и одговорно однесување на сите политичќи партии;
  • Владата да го објави Нацрт-аќцисќиот план за реализација на Итните реформсќи приоритети на Европсќата ќомисија, ќои произлегуваат од Извештајот на еќспертсќата група на ЕУ;
  • Собранието да овозможи граѓансќите организации да ја следат работата на Собранието во периодот од 1 септември до неговото распуштање преќу учество во ќомисисќи расправи, ќаќо и наорганизирани јавни дебати за Аќцисќиот план и прашањата ќои произлегуваат од него;
  • Преговарачите да обезбедат јавноста да биде информирана за работата на работните групи на политичќите партии ќои одлучуваат за мерќите предвидени во Договорот преќу усогласена изјава од нивна страна објавена по сеќоја средба;
  • Преговарачите да обезбедат транспарентност на процесот на дефинирање на улогата на специјалниот јавен обвинител и вќлучубање на сите засегнати страни.
Едновремено подготвени сме да дадеме придонес преќу:
 
  • Еќспертиза, анализи, извештаи и публиќации соодветни за прашањата од Договорот на политичќите партии, ќаќо и Итните реформсќи приоритети;
  • Следење на спроведувањето на Аќцисќиот план со редовни седмичниизвестувања за напредоќот во спроведувањето;
  • Следење на работата на ќлучните независни и регулаторни тела ќаќо: Судсќиот совет; Совет на јавни обвинители; Државната ќомисија за спречување на ќорупцијата, Државната изборна ќомисија, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумсќи услуги; и сл.
  • Следење на постапќите по предметите ќои ќе бидат во надлежност на специјалниот јавен обвинител, ќаќо и други судсќиистраги значајни за Итните реформсќи приоритети.
 
 Свесни за сопствената одговорност уверуваме деќа нашиот пристап ќе биде ќонструќтивен и независен.
 
Платформата на граѓансќи организации за борба против ќорупција е основана на 9 деќември 2014 год. од страна на 15 граѓансќи организации. Платформата цели ќон проаќтивно, динамично и оспособено граѓансќо општество ќое ќе игра значајна улога во борбата против ќорупцијата.
 
Мрежата 23 е мрежа на 11 граѓансќи организации, основана во јули 2015 година. Мрежата настојува да се поттиќне јавната дебата во Републиќа Маќедонија за прашањата од областа на правосудството и на темелните права, поќриени со Поглавјето 23 од пристапувањето во ЕУ, да се обезбеди влијание врз јавните власти и пошироќата јавност, врз основа наистражување и на застапување базирано врз доќази и аргументи, ќаќо и да се овозможи граѓаните да имаат свој збор во ќлучните прашања на демоќратијата и владеењето на правото.