ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ - број на повик: 04/2017

 
1. Назив и адреса на добавувачот

Добавувачот Транспаренси Интернешнл - Македонија (ТИ-М) со адреса на Наум Наумовски Борче бр. 58, 1000 Скопје (ПФ 270), телефон за контакт 02/3217-000, електонска адреса Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете , контакт лице Ивана Јовановска.

2. Предмет на набавка 
Предмет на договорот за доставување на понуди за изработка на видео спот за борба против корупцијата во времетраење од 25-30 секунди на македонски и албански јазик, на оваа поедноставена тендерска документација.
 
 
 

3. Рок на  изведба и испорака
 
Носителот на набавката е должен предметот на набаваката да го испорача на барање на добавувачот заклучно со ден 30.12.2017 година.
 
4. Технички карактеристики на стоките и услугите

Носителот на набавката ќе биде обврзан за спроведување на:
- Да подготви сценарио за видео спот во кој ќе се поттикнат граѓаните да пријавуваат случаи поврзани со корупцијата во канцеларијата на ТИ Македонија;
- Видео спотот може да биде во играна или анимирана верзија, истиот да биде на македонски и албански јазик;
- Видео спотот да биде изработен во FULL HD формат
- Времетрање на спотот : 25-30 секунди ;

5. Потребна придружна документација

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:
- Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејносто поврзано со предметот на договорот за јавната набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение. Носителот на набавката да достави придружна документација со која ќе го потврди досегашното искуства во продукција на видео спотови. 
- Целокупно портфолио на понудувачот
- Тековна состојба
- Понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доствува податоците што ги бара договорниот орган.
Посочените документи треба да бидат потпишани од овластеното лице на добавувачот.
 
6. Финансиска понуда

  Изразена во нето износ (без ДДВ) и бруто износ (со вклучен ДДВ) во МКД

7. Критериум за доделување на договорот

Цена : 50 поени
Сценарио и идејно решение за видео споот: 35 поени
Претходно искуство : 15 поени

8. Краен рок за поднесување на понудите 
 
Краен рок за доставување на понудите е 30 Ноември 2017 година до 16 часот. Понудите кои ќе бидат доставени по овој рок, нема да бидат прифатени.  
Понудите треба да бидат доставени до Транспаренси Интернешнл-Македонија на адреса: Наум Наумовски Борче бр. 58 во затворено плико. Понудите во електронска форма нема да се разгледуваат.
 
Проектот "Поддршка на граѓаните во борбата против корупцијата во Западен Балкан"  финансиски e поддржан од Министерството за Надворешни работи на Германија