Етички кодекс

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА „ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ - МАКЕДОНИЈА“ 

Изјава за визијата, вредностите и водечките принципи 

 

ТИ - Македонија и нејзините членови во својата работа ќе се раководат од визијата, вредностите и водечките принципи на здружението: 

 

Визија 

 

Држава во која владата, политиката, бизнисот, граѓанското општество и секојдневниот живот на луѓето се без корупција.  

 

Вредности 

> Транспарентност

> Одговорност

> Солидарност     

> Смелост     

> Правичност

> Демократија     

> Интегритет   

 

Водечки принципи 

ТИ Македонија се обврзува да ги почитува следните принципи: 

 

* Ние ќе соработуваме со сите домашни и странски, владини и невладини организации и тела, индивидуи и групи како и со медиумите кои се борат против корупцијата, во согласнот со политилката и приоритетите утврдени од управувачките тела на Transparency International и Транспаренси Интернешнл - Македонија;

 

* Ние се обврзуваме да бидеме транспарентни, одговорни о отчетни во својата работа;

 

* Во нашата работа ќе бидеме демократични, партиски неопределени и неселективни; 

 

* Остро ќе ги осудуваме поткупот и корупцијата секогаш кога ќе бидат откриени, иако ние самите нема да именуваме индивидуални случаи на корупција;

 

* Ставовите кои ќе ги заземаме ќе бидат засновани на сигурна, објективна и професионална анализа и високи истражувачки стандарди;

* Ќе прифатиме финансирање кое нема да ја компромитира нашата можност за остварување на независни, темелни и објективни резултати;

 

* Ќе се погрижиме за тоа нашите соработници секогаш да добиваат точни и навремени извештаи за нашите активности;

 

* Ќе ги почитуваме основните човекови слободи и права;

 

* Ние сме согласни да градиме и работиме со и преку националните ограноци низ целиот свет; 

 

* Ќе се стремиме кон балансирано и рамноправно учество на  членовите во нашите управувачки тела.